Hlavný kontrolór mesta

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Staneková
 
Sídlo: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Kancelária: č. 7 - utorok a štvrtok : 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

 Kontakt
 
Telefón: +421 52 4180422
E-mail: kontrola@spisskastaraves.sk
 
 Postavenie hlavného kontrolóra
 
1. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta.
3. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej
    činnosti.
4. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
    hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, výdavkov
    a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania
    všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení
    mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia
    ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
5. Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha mestský úrad, rozpočtové a
    príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť
    a  iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta
    účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa
    osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
6. Hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu
    kontrolnej činnosti,  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu
    záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, predkladá správu o
    výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá
    mestskému zastupiteľstvu polročne správu o kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi
    orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho
    rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje
    osobitný zákon, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo a plní
    ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným a
    môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
    kontrolnej činnosti a je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky kontrol
    poslancom a primátorovi mesta.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2011

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2012

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015