Poľovnícke združenie Dunajec

Predseda: Peter Kutarňa
Tajomník: Jozef Regec
hospodár: Ondrej Ferenčák

web: www.pzdunajec.wz.sk

V Spišskej Starej Vsi vzniklo rozhodnutím Lesného úradu v Podolínci č. 111/1993 zo dňa 15. apríla 1993 Poľovnícke združenie Dunajec, ktoré je základnou organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu s právnou subjektivitou. Základnou úlohou združenia je plánovitý chov, zušľachťovanie a lov zveri v poľovnom revíre, jej hospodárske využitie a ochrana životného prostredia zveri. Vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíre o celkovej výmere 2 528 ha v katastrálnych územiach obcí Spišská Stará Ves, Lysá nad Dunajcom, Majere, Lechnica a Havka. V súčasnosti má 22 členov.

  • Virtuálny cintorín