Slovenská kronika 2012 - dve prvé miesta pre Spišskú Starú Ves

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 7. ROČNÍKA SÚŤAŽE SLOVENSKÁ  KRONIKA

vyhlásená 21. marca 2013 v Martine

A. KATEGÓRIA KRONIKA OBCE, MESTA A ŠPECIFICKÁ KRONIKA

Cena Ladislava Jasenáka v kategórii kronika mesta, obce a špecifická kronika: kronikár Juraj Martinka – obec Visolaje – za celoživotné kronikárske dielo – vedenie kroniky obce od roku 1968 vrátane sprievodnej fotografickej dokumentácie a vlastnej zbierky novinových výstrižkov

 

A.1 Kronika obce

A.1.1 KRONIKA OBCE DO 1 000 OBYVATEĽOV

1. miesto: Kronika obce Betliar, okres Rožňava – kronikár: Alexander Maduda – za zápis za rok 2010 a celoživotné kronikárske dielo 

2. miesto: Kronika obce Ondrejovce, okres Levice – kronikár: János Luky – za zápis za rok 2010

3. miesto: Kronika obce Sulín, okres Stará Ľubovňa – kronikárka: Helena Malastová – za zápis za rok 2011

A.1.2 KRONIKA OBCE S VIAC AKO 1 000 OBYVATEĽOV

1. miesto: Kronika obce Košeca, okres Ilava – kronikárka: Mária Pajgerová – za zápis za rok 2009 a sprievodnú fotografickú dokumentáciu

2. miesto: Kronika obce Toporec, okres Kežmarok – kronikár: PhDr. Jozef Potanko – za zápis za rok 2010 a sprievodnú fotografickú dokumentáciu

3. miesto: Kronika obce Poruba, okres Prievidza – kronikárka: PaedDr. Alena Čavojská – za zápis za rok 2009

MIMORIADNA CENA: kronikárka: Magdaléna Trenčianska – za dlhoročnú kronikársku prácu v obci Kapušany, okres Prešov – za vedenie obecnej kroniky, kroniky Športového klubu Kapušany a kroniky Chrámového zboru Aleluja pri Kostole sv. Martina v Kapušanoch a za spoluautorstvo s Lenkou Inášovou v monografii Kapušany 1248

Čestné uznanie: Kronika obce Liptovská Teplička, okres Poprad – kronikár: Mgr. František Bardy – za zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej dokumentácie

 

A.2 Kronika mesta, mestskej časti

A.2.1 KRONIKA KRAJSKÉHO MESTA

1. miesto: Kronika krajského mesta Trenčín – kronikár: Mgr. Jozef Čery – za zápis za rok 2011 vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov z tlače a pozvánok na podujatia

2. miesto: Kronika krajského mesta Nitra – kronikárka: Mgr. Ľudmila Synaková – za zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov, dokumentov, pozvánok, bulletinov a ďalších tlačovín týkajúcich sa udalostí v meste a činnosti jeho samosprávy

A.2.2 KRONIKA OKRESNÉHO MESTA

1. miesto: Kronika okresného mesta Martin – kronikárka: PhDr. Katarína Tomášová – za zápis za rok 2010 vrátane sprievodnej fotografickej dokumentácie, zbierky výstrižkov z tlače a vlastnej zbierky výstrižkov z iných zdrojov

2. miesto: Kronika okresného mesta Sabinov – kronikár: Juraj Navrátil – za zápis za rok 2009 vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov, dokumentov, pozvánok, bulletinov, publikácií, kalendárov, pohľadníc a ďalších propagačných a spomienkových predmetov

A.2.3 KRONIKA MESTA

1. miesto: Kronika mesta Spišská Stará Ves, okres Kežmarok – kronikárka: Milica Majeriková-Molitoris – za zápis za rok 2011 vrátane sprievodnej fotografickej a audiovizuálnej dokumentácie, vlastnej zbierky výstrižkov z iných zdrojov a tlačených mestských médií

2. miesto: Kronika mesta Dubnica nad Váhom, okres Ilava – kronikár: Štefan Antalík – za zápis za rok 2011

3. miesto: Kronika mesta Leopoldov, okres Hlohovec – kronikárka: Mgr. Emília Harsányiová – za zápis za rok 2009

 

A.3 Špecifická kronika

A.3.1 KRONIKA ZDRUŽENIA, SPOLKU, INŠTITÚCIE V OBCI, MESTE, REGIÓNE

1. miesto: Kronika Turčan Delta, s. r. o., Košťany nad Turcom – kronikár: PhDr. Igor Krištek, CSc. – za metodicky vzorové zápisy z rokov 2009, 2010 a 2011

2. miesto: História ženskej hádzanej v meste Nitra – autor: Ján Lakata – za publikáciu o hádzanárskom oddiele Plastika Nitra – ženy s charakterom kroniky spolku so sprievodnou fotografickou dokumentáciou a zdokumentovanými výsledkami zápasov

3. miesto: 80 rokov organizovaného futbalu v Šuranoch 1931 – 2011 – autor: Jozef Šutka – za publikáciu s charakterom kroniky spolku so sprievodnou fotografickou dokumentáciou

MIMORIADNA CENA: Kronika Divadelného súboru Liptovský Hrádok – kronikár: JUDr. Ivan Šenšel – za kroniku o ochotníckej činnosti, aktivitách, kultúrnych podujatiach a osobnostiach písanú od roku 1957

A.3.2 HISTORICKÁ, RODOVÁ A RODINNÁ KRONIKA:

1. miesto: Kronika rodu Kvassay – kronikárka: Petronela Kvassayová – za rodovú kroniku vydanú v roku 2011 na vlastné náklady so sprievodnou fotografickou a obrazovou dokumentáciou a s výsledkami genealogicko-heraldických výskumov

2. miesto: Kronika rodiny Černákovcov z Veľkých Vozokán – kronikár: Ing. Imrich Szabó – za rodovú kroniku publikovanú v roku 2011 na náklady rodiny so sprievodnou fotografickou a obrazovou dokumentáciou a s výsledkami genealogicko-heraldických výskumov 

3. miesto: Kronika Rozvadzské rodiny – za fotoknihu vydanú ako súčasť monografie a za monografiu Rozvadze – 800 rokov: Prechádzka stáročiami – autor: Slavo Tomík

MIMORIADNA CENA – in memoriam: Pamätná kniha mesta Prešov I. – III. diel – kronikár: Belo Klein-Tesnoskalský – za unikátne kronikárske dielo vydané kolektívom editorov v roku 2011 s úvodnými štúdiami o vedení kroniky, živote a diele kronikára, dejinách mesta v popisovanom období, s kritickými komentármi, poznámkami a registrami

 

B. KATEGÓRIA MONOGRAFIA OBCE, MESTA, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU A PUBLIKÁCIA O KULTÚRNOM DEDIČSTVE

 

Cena Ladislava Jasenáka v kategórii monografia mesta, obce, mikroregiónu, regiónu a publikácia o kultúrnom dedičstve:  Encyklopédia Suchohradu – autor: doc. PhDr. František Višváder – za výnimočné encyklopedické dielo o obci

 

B.1. Monografia obce

B.1.1 VEDECKÁ A VEDECKO-POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA OBCE

1. miesto: Moravany nad Váhom od najstarších čias po dnešok – autor: Miloš Marek a kol.

2. miesto: monografie Pivnica – Kultúrne tradície Slovákov v Báčke – autori: Jaroslav Čukan (ed.) a kol. – za publikáciu o kultúre slovenskej osady v srbskej Vojvodine s desiatimi kapitolami od autorov zo Slovenska – a Butín – Kultúrne tradície Slovákov v rumunskom Banáte – autor: Jaroslav Čukan a kol. – za publikáciu o histórii slovenskej obce založenej na území Rumunska

3. miesto: Dejiny Betlanoviec – autor: doc. PhDr. Ivan Chalupecký

MIMORIADNA CENA – in memoriam: Poctivá obec budmerická: Starodávna história – autor: Ján Tibenský – za metodicky vzorovú a čitateľsky pútavú monografiu obce

Čestné uznanie: Nitrianska Blatnica – autor: PaedDr. Drahomír Trsťan

Čestné uznanie: Veľké Lovce v premenách času – autori: Ing. Ján Orša a Terézia Pavlatovská

B.1.2 POPULARIZAČNÁ – TEXTOVO-OBRAZOVÁ ALEBO OBRAZOVO-TEXTOVÁ MONOGRAFIA OBCE

1. miesto: monografie Nedožery-Brezany: Pamäť dediny a ľudí v nej – autori: Lukáš Grešner a Iveta Géczyová – a Bystričany – Dianie v obci od prvopočiatkov – autorka: Iveta Géczyová

2. miesto: Malé Lednice – autori: PhDr. Pavol Vitko a kol.

3. miesto: Štrbské premeny – autorka: PhDr. Zuzana Kollárová, PhD.

3. miesto: Dolná Súča – autori: Ján Podolák a kol. – za vlastivednú monografiu obce

MIMORIADNA CENA – in memoriam: Nová kniha o Lábe – autor: MVDr. Pavol Hallon

Čestné uznanie: Margecany: Kronika obce – Mgr. Bohumil Kaman

Čestné uznanie: Najstaršie dejiny obce Hodruša-Hámre – autor: Vít Priesol

Čestné uznanie: Tvrdošovce – Tardoskedd – autor: Ing. František Buda

Čestné uznanie: Uhrovec – Modrá: Projekt Živá škola – vydavateľ: obec Uhrovec – za publikáciu o podnetnom projekte základnej školy

Čestné uznanie: Slovenská Ľupča –  zostavovatelia: Ing. Juraj Dávid, Ing. Elena Debnárová, Marta Dvoranová

Čestné uznanie: Veľké Zálužie – obec s históriou – autor: PhDr. Peter Keresteš

 

B.2 Monografia mesta, mikroregiónu, regiónu

B.2.1 VEDECKÁ A VEDECKO-POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Dejiny Bratislavy 1 – autori: Juraj Šedivý a Tatiana Štefanovičová

2. miesto: História jednej myšlienky (1934 – 2009) – autorka: PhDr. Božena Malovcová – za publikáciu o histórii a súčasnosti mesta Svit

3. miesto: História Kežmarku od polovice 18. storočia – zostavovatelia: Dr. Nora Baráthová, Mgr. Marta Kučerová, Mgr. Karin Fábrová, PhD., a RNDr. Vladimír Vráblik

Čestné uznanie: Dejiny Michaloviec – autori: Ing. Vladimír Sekela, Mgr. Mikuláš Jáger

Čestné uznanie: Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves – od najstarších čias po súčasnosť – autorka: PhDr. Ružena Kormošová

Čestné uznanie: Šurany v zrkadle dejín – autor: Jozef Šutka

B.2.2 POPULARIZAČNÁ – TEXTOVO-OBRAZOVÁ ALEBO OBRAZOVO-TEXTOVÁ MONOGRAFIA MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Monografia mesta Levice – autorka: Mgr. Marta Švolíková

2. miesto: Mesto Stupava v minulosti a dnes – autori: Anton Hrnko a kol.

Čestné uznanie: Sabinov: Mesto v premenách času – autori: Ing. Peter Molčan, Dionýz Dugas (fotografie a grafická úprava)

Čestné uznanie: Nové Zámky: Mesto meniace sa v čase – autor: Johann Müllauer

B.2.3 POPULARIZAČNÁ – TEXTOVO-OBRAZOVÁ ALEBO OBRAZOVO-TEXTOVÁ MONOGRAFIA MIKROREGIÓNU

1. miesto: Krásny kraj muránsky: Muráň – autori: Vladimír Bárta ml., Maroš Detko, Peter Glocko – za publikáciu o prírodných krásach muránskej krajiny

2. miesto: Skalica a Záhorie – autori: Pavol Dinka (zost.), František Buchta

B.2.4 VEDECKÁ A VEDECKO-POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA REGIÓNU

1. miesto: Gemer-Malohont – autori: Ján Michálek a kol. – za národopisnú monografiu

 

B.3 Publikácia o kultúrnom dedičstve obce, mesta, mestskej časti, mikroregiónu, regiónu

B.3.1 PUBLIKÁCIA O SVETSKÝCH A SAKRÁLNYCH STAVEBNÝCH PAMIATKACH, PAMIATKACH ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY, NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATKACH

1. miesto: Pamätné tabule a pamätníky na území Modry – autori: Viera Jančovičová, Karol Erdelský

2. miesto: publikácie Sakrálne pamiatky regiónu a mesta Nové Zámky – kostoly, kláštory, kaplnky, pútnické miesta, synagógy a Čaro Vianoc – Kultúrna topografia mesta a regiónu Nové Zámky – autori: Marta Šimo-Svrčeková a kol.

3. miesto: Kronikárovo slovo – Pamätnica: Kostol dvoch sŕdc, Sakrálne stavby v roku 2009, Výroba a vencová výzdoba na cintorínoch v Liptovských Sliačoch – autor: Ing. Ľudovít Ondrejka – za publikáciu o nových sakrálnych stavbách,  pamiatkach a udržiavaných kresťanských ľudových tradíciách

Čestné uznanie: Zomreli ste, aby sme my žili (pamätná tabuľa obetiam 2. sv. vojny Liptovská osada) – autor: Viktor Húšťava – za publikáciu s biografickými údajmi o miestnych obetiach vojny

B.3.2 PUBLIKÁCIA O TRADIČNOM REMESLE: ĽUDOVOM ODEVE, ĽUDOVEJ STRAVE A POD.

1. miesto: Tereziánske delikatesy – autori: PhDr. Radoslav Ragač, PhD., Mgr. Ivana Fialová, PhD. – za publikáciu o tradičnej historickej strave

2. miesto: Cez močenské lúky... – autori: Gabriela Borzová, Milan Hlôška, Andrej Chudoba – za obrazovo-textovú poetickú publikáciu približujúcu ľudové a kresťanské tradície najväčšej obce v Nitrianskom kraji

3. miesto: Babičkine recepty v našej kuchyni, Babičkin minireceptár – autorky: Helena Vicianová, členky MO Matice slovenskej v Iži – za publikáciu o tradičnej ľudovej strave dolnozemských Slovákov žijúcich v obci

3. miesto: za publikáciu História poľovného revíru a bažantnice Palárikovo – autori: Ing. Imrich Szabó, Ing. Jozef Habara – a za doplnky k prekladom publikácií Edmund Justh – Príbehy turčianskeho poľovníka, a Gróf Ľudovít Károlyi – Život zasvätený poľovníctvu – autor: Ing. Imrich Szabó

B.3.3 PUBLIKÁCIA O KULTÚRNO-SPOLOČENSKOM PODUJATÍ, ČINNOSTI KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO ZDRUŽENIA, SPOLKU, INŠTITÚCIE

1. miesto: za publikácie Dvadsaťročná Šaffova ostroha – o súťaži v sólovom ľudovom tanci – a Juraj Šaffa – nositeľ ľudových tradícií – o osobnosti tradičného ľudového tanca – autori: Štefan Kocák a Peter Kocák

2. miesto: Beskydské slávnosti – autorka: Magdaléna Hacková – za publikáciu o kultúrno-spoločenskom podujatí v meste Turzovka

3. miesto: Viac ako STO, o vyše 100-ročnej histórii ochotníckeho divadla v Zubrohlave – autorka: Eva Kurjaková

Čestné uznanie: Slovenské gymnázium v Šuranoch v rokoch maďarskej okupácie 1938 – 1945 – autor: Pavol Štefánik

Čestné uznanie: Terpsichora Istropolitana – Tanec v Prešporku 18. storočia – autor: Miklós Vojtek

B.3.4 PUBLIKÁCIA O OSOBNOSTI Z OBLASTI KULTÚRY, UMENIA, VEDY A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉHO ŽIVOTA

1. miesto: Skaličania a Skalica v literatúre – autor: Pavol Dinka

2. miesto: Návraty do nenávratna – autori: Juraj Kubánka, Alexander Nagy (zost.) – za autobiografickú publikáciu o živote a diele známeho slovenského folkloristu, choreografa a umeleckého vedúceho SĽUK-u

3. miesto: Vojto Littva a jeho Liptov, Pamätnica pri príležitosti 60. výročia vzniku FS Liptov z Ružomberka – zostavovatelia: Igor Littva, František Bajo a Daniela Sviteková – za publikáciu o živote a diele zakladateľa  FS Liptov a o činnosti folklórneho súboru – s bohatým fotodokumentačným materiálom  


C. KATEGÓRIA KULTÚRNOTURISTICKÝ A KULTÚRNOINFORMAČNÝ A MATERIÁL

 

Cena Ladislava Jasenáka v kategórii kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál: Budúcnosť minulosti – dokument o kultúrnom dedičstve a histórii malokarpatského regiónu (DVD) – vydavateľ: Academia Istropolitana Nova a JMB – za tri kultúrnoturistické filmy o minulosti, súčasnosti, možnostiach rozvoja regiónu a zahraničných inšpiráciách v oblasti turistického ruchu

 

C.1 Kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál

C.1.1 KULTÚRNOTURISTICKÝ MATERIÁL – SKLADAČKA, PLAGÁT, BULLETIN AKO PREZENTÁCIA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, KRAJINNÉHO A PRÍRODNÉHO BOHATSTVA OBCE, MESTA, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU, KRAJA

1. miesto: Spišská Stará Ves a krajina na brehoch Dunajca – vydavateľ: mesto Spišská Stará Ves v spolupráci s vydavateľstvom Goralinda – za propagačnú brožúru vydanú v roku 2011 v štvorjazyčnej mutácii (slovenčina, poľština, nemčina a angličtina)

2. miesto: Blatnica vo filme – autori: Martin Krištof, Ing. Ivica Súkeníková, Jana Súkeníková (grafická časť) – za publikáciu o filmoch nakrúcaných v chotári obce

3. miesto: skladačka Ľudová architektúra Slovenska – autor: Mgr. Peter Lakata

3. miesto: publikácia Horný Moštenec v toku storočí (prímestská časť Považskej Bystrice) – autor: Teodor Kohút

Čestné uznanie: plagát Navštívte Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej – autorka: Ing. arch. Anna Zimová – a skladačka Archeologické múzeum Veľkej Moravy v Bojnej – autori: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (text), Štefan Hritz (grafika)

C.1.2 KULTÚRNOTURISTICKÝ MATERIÁL – MAPA LOKALITY S PAMIATKAMI, CHRÁNENÝMI KRAJINNÝMI ÚTVARMI, HISTORICKÝMI CESTAMI A POD.

1. miesto: Brezno – Prechádzky mestom a históriou – 9 zastávok, 9 pohľadov do minulosti kráľovského mesta – za turistickoinformačné tabule s mapami a vyobrazením pamiatok mesta, a  za bulletin Brezno – Potulky mestom a krajinou – autorky: PhDr. Anna Štulrajterová, Ľubica Škrinárová

2. miesto: Cyklotrasa vzájomnosti – mapa obce Raková – autori: Ing. Miroslav Mareček, PaedDr. Jaroslav Velička, Mgr. Tibor Paštrnák

3. miesto: Vernár – za kultúrnoturistickú mapu obce (samolepka) s miestnymi pamiatkami, zariadeniami služieb, inštitúciami a fotografiami turisticky atraktívnych miest

Čestné uznanie: mapy Pamätihodnosti Tvrdošoviec, Chránené druhy živočíchov a rastlín v katastri Tvrdošoviec a Poľovnícky revír Tvrdošovce – autor: Ing. František Buda – za kolekciu máp približujúcu kultúrnohistorické pamiatky na území obce a jej prírodné danosti

C.1.3 KULTÚRNOINFORMAČNÝ MATERIÁL – SÚBOR POHĽADNÍC, HISTORICKÝCH A SÚČASNÝCH SYMBOLOV OBCE, MESTA, MESTSKEJ ČASTI, MIKROREGIÓNU, REGIÓNU, KRAJA A POD.

1. miesto: publikácia 15 rokov Beskyd Rallye Turzovka – spanilá jazda beskydskou krajinou – vydavateľ: mesto Turzovka – za propagačnú publikáciu o podujatí miestneho klubu  automobilových veteránov prezentujúcu najvýznamnejšie kultúrne podujatia mesta

2. miesto: Poklady Trenčína – Písomné pamiatky – autorka: Mgr. Viera Bernáthová – za skladačku prezentujúcu orazom a slovom najvýznamnejšie písomné pramene histórie mesta

3. miesto:  Pamiatky a zaujímavosti Spiša, Malý Slavkov, Veľká Lomnica – autor: Vladimír Labuda – kalendáre s fotografiami najvzácnejších miestnych kultúrnohistorických  a sakrálnych stavebných pamiatok a ich interiérov

Čestné uznanie: Slovensko moje – katalóg IX. a X. ročníka fotografickej výstavy – fotoklub Hexagon – autor: František Pirohár

C.1.4 AUDIOVIZUÁLNY KULTÚRNOTURISTICKÝ ALEBO KULTÚRNOINFORMAČNÝ PROJEKT – DVD, CD, VIDEO NOSIČ S AUDIOVIZUÁLNOU PREZENTÁCIOU

1. miesto: Budúcnosť minulosti – dokument o kultúrnom dedičstve a histórii malokarpatského regiónu (DVD) – vydavateľ: Academia Istropolitana Nova a JMB – za tri kultúrnoturistické filmy o minulosti, súčasnosti, možnostiach rozvoja regiónu a zahraničných inšpiráciách v oblasti turistického ruchu

1. miesto: Sabinov... mesto, v ktorom sa dobre žije – autor: Mgr. Peter Navrátil – za kultúrnoturistický film (DVD) prezentujúci minulosť, súčasnosť, spoločenský a kultúrny život okresného mesta

2. miesto: KIOSK vol. 2 – sprievodca (CD) – autorky: Romana Maliti, Soňa Komová, Katarína Dudáková – za elektronickú publikáciu Divadelného ústavu dokumentujúcu najvýznamnejšie festivaly profesionálneho divadla na Slovensku

3. miesto:  Obec Lenartov (DVD) – autor: Ing. Martin Nagy – za propagačný film o minulosti a súčasnosti obce

 

D. KATEGÓRIA ZBIERKA ĽUDOVEJ SLOVESNOSTI, POVESTÍ A ĽUDOVÝCH ROZPRÁVOK A SLOVNÍK NÁREČIA

 

Cena Ladislava Jasenáka v kategórii zbierka ľudovej slovesnosti, ľudových prísloví, porekadiel, úsloví, povestí a ľudových rozprávok, textov piesní a slovník nárečia: za lexikografické dielo z oblasti hrnčiarskeho slangu a s názorným obrazovým materiálom Landsfeldov keramický slovník a za publikácie Heřman Lansfeld – majster a znalec hrnčiarskej a džbánkarskej výroby a Heřman Lansfeld – Keramická a figurálna tvorba – autorka: Agáta Petrakovičová

 

D.1 ZBIERKA ĽUDOVÝCH PRÍSLOVÍ, POREKADIEL, ÚSLOVÍ:

1. miesto: Záhoráci medzi sebú – autorka: Mária Kardianová – za zbierku ľudových prísloví, porekadiel, úsloví a za celoživotné národopisné zberateľské dielo

D.2 ZBIERKA POVESTÍ A ĽUDOVÝCH ROZPRÁVOK:

1. miesto: Povesti spod Pilska – autorka: Eva Kurjaková – za zbierku povestí publikovanú s detskými kresbami

D.3 ZBIERKA TEXTOV ĽUDOVÝCH PIESNÍ:

1. miesto: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry – autor: PhDr. Ondrej Demo, CSc. – za spevník ľudových piesní s notovými zápismi a národopisnými údajmi o obciach, v ktorých boli zaznamenané, a o národopisných informátoroch

2. miesto: Prez Závody je chodníček, za Závody kríž – autorka: Terézia Kvapilová – za spevník ľudových piesní z obce Závod s textami zapísanými v nárečí a s notovými zápismi

2. miesto: Ľudové rečňovanky, hádanky a piesne z obce Trávnica – autor: Václav Melichar – za publikáciu s ľudovými piesňami s notovými zápismi a ľudovými frazeologizmami zapísanými v nárečí

3. miesto: Kultúrne tradície v Erdevíku, Korene a súčasnosť – autori: Jaroslav Čukan, Bernard Garaj, Marian Járek – za spevník ľudových piesní s notovými zápismi

Čestné uznanie:  Slovenské ľudové piesne z Veľkých Loviec – autor: Marian Járek (zberateľ a zostavovateľ) – za spevník ľudových piesní s notovými zápismi

D.4 NÁREČOVÝ SLOVNÍK OBCE, MESTA, REGIÓNU:

1. miesto: Goralské nárečie – slovníkVýber goralských piesní a kolied – autor: Marián Grígeľ – za nárečový slovník s gramatikou nárečia, vedeckým zápisom slov a za spevník ľudových piesní s notovými zápismi a s textami v nárečí obyvateľov goralských obcí na Orave

2. miesto: Dubnický nárečový slovník – autori: Vladimír Koštial Dubnický, Richard Benech – za slovník nárečia obyvateľov Dubnice nad Váhom

3. miesto: Slovník slovensko-teplický: Výber zaujímavých teplických slov – autori: Mgr. Katarína Fedorová a kol. – za slovník nárečia obyvateľov Tisovca

Čestné uznanie: Slovník tisovského nárečia alebo Po tisovsky – autor: JUDr. Ján Caban – za slovník nárečia obyvateľov Liptovskej Tepličky

 

(Výsledková listina bola schválená na zasadaniach odbornej poroty súťaže  Slovenská kronika 2012 zo dňa 15. a 18. 3. 2013 na základe výstupov zo zasadaní subkomisií pre jednotlivé kategórie.)

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE SLOVENSKÁ KRONIKA 2012

Slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťaže Slovenská kronika 2012 o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta a publikáciu o kultúrnom dedičstve, kultúrnoturistický a kultúrnoinformačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia, ktorá je venovaná pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka, spojené s ocenením víťazov sa bude konať vo štvrtok 21. 3. 2013 v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine na Malej Hore 2.

Vyhodnotenie súťažných materiálov

Do 7. ročníka Slovenskej kroniky 2012 súťažiaci prihlásili 215 súťažných materiálov (t. j. 103,9 % v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom). V súčasnosti 4 subkomisie uzatvárajú hodnotiace práce. Návrhy na celkové poradie v jednotlivých kategóriách a udelenie Cien Ladislava Jasenáka uzavrie na základe výstupov zo subkomisií na svojom záverečnom zasadaní odborná porota. Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené až na podujatí 21. 3. 2013 v Martine.

 

SLOVENSKÁ KRONIKA 2012 OTVORENÁ

Celoštátna súťaž Slovenská kronika, ktorá si za pätnásť rokov existencie získala priazeň stoviek kronikárov, autorov monografií, publikácií o kultúrnom dedičstve a ľudovej slovesnosti, vstúpila do svojho 7. ročníka. Jej hlavným usporiadateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, organizačne súťaž zabezpečuje redakcia mesačníka pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta. Spoluusporiadateľmi a odbornými garantmi súťaže sú Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenský národný archív a Slovenské národné múzeum v Martine, ďalšími odbornými garantmi sú Slovenský syndikát novinárov, Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a redakcia Národnej osvety.

Hlavní mediálni partneri súťaže sú Tlačová agentúra SR a Obecné noviny – týždenník miest a obcí.

Termín uzávierky súťaže – zasielania súťažných materiálov a prihlášok je 31. október 2012.

Súťaž vyhodnotí odborná porota zložená zo zástupcov odborných garantov a mediálnych partnerov, ktorá bude pracovať v štyroch subkomisiách podľa jednotlivých kategórií súťaže: A) Kronika, B) Monografia obce, mesta a publikácia o kultúrnom dedičstve, C) Kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál, D) zbierka ľudovej slovesnosti, povestí a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia.

Vyhlásenie výsledkov súťaže Slovenskej kroniky 2012, ktorá je venovaná RNDr. Ladislavovi Jasenákovi, sa uskutoční v priestoroch Slovenského národného múzea v Martine.

Informácie o súťaži sú uverejnené na internetovej stránke Národného osvetového centra (www.nocka.sk/narodna-osveta) i na stránkach spoluusporiadateľov a odborných garantov. Štatút a prihláška boli uverejnené v septembri a októbri 2012 aj na stránkach Obecných novín a Národnej osvety.

Ján Kurňava, Publikované: 25.3.2013 | Zobrazené: 586
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies