Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

202007131816120.stiahnut

V zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa 1. júna začali vykonávať prvé úkony súvisiace so štatistickým zisťovaním údajov. Sčítanie sa bude realizovať v dvoch fázach do 31. marca 2021.

Štatistický úrad spustil Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Ide o osobitný druh štatistického zisťovania údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky (SR) a o domoch a bytoch na území SR, ktoré sa vykonáva každých 10 rokov. Cieľom je získať vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov. Za účelom znižovania administratívnej záťaže obyvateľov bude realizované elektronickou formou. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov sa začala 1. júna. Ukončenie je naplánované na 12. februára 2021. Druhá fáza – sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. marca 2021.

Mesto začalo v rámci harmonogramu prác prvej fázy vykonávať súvisiace úkony, ktoré sa obyvateľov nedotknú. Pri získavaní informácií mesto vychádza predovšetkým z vybraných administratívnych zdrojov a registrov. Zároveň budú za účelom poskytnutia požadovaných údajov oslovené spoločenstvá vlastníkov bytových domov. Spracovanie údajov sa vykonáva v špecifickom aplikačnom programe pre elektronické sčítanie domov a bytov.

Cieľom druhej fázy sčítania je zisťovanie údajov o obyvateľoch SR, ktorými sú štátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, občania iného štátu Európskej únie s obvyklým pobytom na území SR a občania tretej krajiny s trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území SR. Povinná osoba sa bude sčítavať prostredníctvom sčítacieho formulára sama, alebo bude môcť využiť službu asistovaného sčítania na kontaktnom mieste. Podrobné informácie o spôsobe sčítania obyvateľov a zoznam kontaktných miest oznámime v dostatočnom časovom predstihu pred začatím druhej fázy.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR www.scitanie.sk.

K stiahnutiu

Publikované: 13.7.2020 | Aktualizácia: 6.5.2021
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies