Tlačivá na stiahnutie

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov

K stiahnutiu

Žiadosť o pridelenie bytu

K stiahnutiu

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za automaty:

podľa poslednej zmeny zákona od 1.1.2013 sa podáva SPOLOČNÉ daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,
dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie stroje a automaty.
Tlačivá sú:

Daň za psa:

Daň za ubytovanie:

 

 

K stiahnutiu

Stavebný úrad

Sadzobník správnych poplatkov platný od 1.10.2012

Ohlásenie drobnej stavby.

Finančné oddelenie

Podnikateľská činnosť

zriadenie prevádzky

zrušenie prevádzky

otváracie hodiny

Dotácie mesta

Informácia pre žiadateľa: 

Mesto poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta č. 4/2015.
O dotáciu z rozpočtu mesta môže požiadať právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta, a to na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.
Podľa Obchodného zákonníka § 2 ods. 2 podnikateľom podľa tohto zákona je:
a)      osoba zapísaná v obchodom registri
b)      osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
c)      osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
d)      fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Povinné prílohy k žiadosti:
Príloha č. 1
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Spišská Stará Ves
Príloha č. 2
Prehlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii, ani v konkurze a nemá voči mestu žiadne záväzky
Príloha č. 3
Rozpočet
 

K stiahnutiu

Matrika

 Žiadosť o uzavretie manželstva

K stiahnutiu

Sociálne služby

 Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

K stiahnutiu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

K stiahnutiu

Žiadosť o príspevok na stravovanie

K stiahnutiu

Publikované: 2.7.2011 | Aktualizácia: 10.9.2019
  • Virtuálny cintorín