Mestský úrad

Oddelenia Mestského úradu v Spišskej Starej Vsi

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry, ktoré sa člení na úseky:

 • úsek kancelárie primátora
 • úsek účtovníctva
 • úsek správy a daní
 • úsek správy majetku a rozpočtu mesta
 • úsek miezd, personalistiky a zamestnanosti
 • úsek sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva, bytov a domov
 • úsek kultúry a informačných systémov
 • úsek školstva a mládeže
 • úsek matričného úradu
 • úsek správy pozemkov a poľnohospodárstva
 • úsek požiarnej ochrany, civilnej ochrany, obrany, utajovaných skutočností a BOZP
 • úsek správy archívu bývalého podniku Obnova - Vkus Spišská Stará Ves

Oddelenie služieb, výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja, ktoré sa člení na úseky:

 • úsek správy daní a poplatkov
 • úsek správy majetku a rozpočtu mesta
 • úsek správy bytov a nebytových priestorov
 • úsek výstavby, územného plánovania a životného prostredia
 • úsek regionálneho rozvoja a podnikania
 • úsek vnútornej údržby

 

 Štatút mesta Spišská Stará Ves

 • Virtuálny cintorín