Spojená škola

Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves

Riaditeľka Spojenej školy: Mgr. Anna Kromková (od 01.03.2012)

Web: spos231ssv.edupage.org/

              Školským rokom 2011/2012 sa začala nová etapa  v školstve v Spišskej Starej Vsi, pretože k 30.8. 2011 nastala zmena zriaďovateľa Gymnázia v Spišskej Starej Vsi z Prešovského samosprávneho kraja na Mesto Spišská Stará Ves a k 31.8.2011 zanikli všetky školy a školské zariadenia ( ZŠ, G,MŠ,CVČ) v meste ako samostatné právne subjekty.

MŠ SR vyradilo subjekty ako samostatné právne subjekty a súčasne zaradilo Spojenú školu, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves do siete škôl a školských zariadení v súlade s § 20 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky školy boli následne uznesením MsZ   95/8-8/2011 zaradené do nového právneho subjektu - Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves.
Spojená škola na základe zriaďovacej listiny č.1/2011 zo dňa 25.8.2011 vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
Spojená škola na základe zriaďovacej listiny má tri organizačné zložky:
a súčasti školy : 
 Školský klub detí, Štúrova 231/119, Spišská Stará Ves ako súčasť Spojenej školy ,
                                Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
  Školská jedáleň, Štúrova 231/119, Spišská Stará Ves ako súčasť Spojenej školy ,
                                Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves                               
 Školská jedáleň, Štúrova 232 /131, Spišská Stará Ves ako súčasť Spojenej školy ,
                                Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
                                Spojenej školy , Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves
 
Primátor mesta v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z.  poveril riadením tejto školy Mgr. Annu Kromkovú. Každá organizačná zložka má svojho zástupcu. Poverená riaditeľka ustanovila do funkcie zástupcu riaditeľky školy pre gymnázium Mgr. Jána Džunku, zástupkyňami RŠ v ZŠ sú Mgr. Milada Krišáková a Ing. Anna Mikulová, v MŠ je zástupkyňou RŠ Alžbeta Boženská.  CVČ Šťastenko má svoju vedúcu vychovávateľku, ktorou je Mária Dlhá.
5. septembra 2011 do školy nastúpilo 343 žiakov ZŠ, 173 žiakov dennej formy štúdia v gymnáziu a 45 žiakov na večernú formu štúdia v gymnáziu, MŠ má 73 detí, v ŠKD máme 3 oddelenia s počtom 75 detí, v CVČ máme 883 zapísaných členov.
Spojená škola má spolu 88 zamestnancov, z toho 63  pedagogických zamestnancov a 25 nepedagogických.
Zánikom škôl ako samostatných právnych subjektov zanikli aj školské rady vo všetkých týchto subjektoch.  V novembri prebehli v súlade so zákonom 596/2003 Z.z.
 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 291/2004Z.z. MŠ SR , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení voľby do novej školskej rady.
Ustanovujúce zasadnutie Školskej rady pri Spojenej škole v Spišskej Starej Vsi sa uskutočnilo dňa 28.11. 2011. Školská rada má 11 členov.
Zloženie ŠR:
3 volení pedagogickí zamestnanci – za každú organizačnú zložku 1
Mgr. Margita Čačíková za G, Mgr. Anna Kafková za ZŠ, Bc. Emília Tomaľová za MŠ
            1 volený nepedagogický zamestnanec
Ing. Antónia Kolodzejová
 2 volení zástupcovia rodičov – za ZŠ a MŠ po jednom
Jozef Žembovič, za rodičov ZŠ, Mgr. Iveta Novotná za rodičov MŠ
            1 volený zástupca žiakov G
Ondrej Pisarčík, 4.A
            4 menovaní zástupcovia zriaďovateľa
Viera Jurkovičová, Bc. Juraj Krempaský, Ing. Ján Kurňava, Peter Minčík,
Na ustanovujúcom zasadnutí ŠR si zvolili členovia ŠR predsedníčku, stala sa ňou Mgr. Anna Kafková.
Dňa 09.02.2012 sa v budove Základnej školy konalo výberové konanie na funkciu riaditeľa Spojenej školy. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať do funkcie riaditeľa Spojenej školy, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves kandidáta Mgr. Annu Kromkovú.
Zriaďovateľ vymenoval dňa 01.03.2012 do funkcie riaditeľa Spojenej školy Mgr. Annu Kromkovú.

 

Poplatky v školských jedálňach

202205060728150.img-20211002-124229
Publikované: 12.1.2011 | Aktualizácia: 15.1.2024
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies