Školský klub detí

 Školský klub detí (ďalej len “ŠKD”) je výchovno-vzdelávacie zariadenie zabezpečujúce činnosť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Zabezpečuje nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov detí v čase mimo vyučovania. Výchovno-vzdelávaciu činnosť  v ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci - vychovávateľky.

Činnosť ŠKD je rozdelená na činnosti: a) oddychového, rekreačného charakteru b) výchovno-vzdelávacieho charakteru, c) prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje vo výchovných oddeleniach ŠKD.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je prispôsobená záujmom detí, prostredníctvom rôznych aktivít uskutočňujúcich sa buď priebežne, pravidelne alebo príležitostne podľa plánu práce ŠKD. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožňujeme deťom čo najviac voľného času stráviť pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí. Organizovaním prípravy na vyučovanie vedieme žiakov k pravidelnému a sústavnému plneniu školských povinností, k opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu poznatkov nadobudnutých v škole formou didaktických hier. V rámci činnosti v ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia na základe informovaného súhlasu rodičov .  Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD využívame aj počítačovú učebňu, telocvičňu, ihrisko, kuchynku..... Zúčastňujeme sa rôznych vedomostných , estetických a športových súťažiach, aj sami niektoré organizujeme. Pravidelne sa stretávame so seniormi.

Príspevok na činnosť školského klubu detí

1.      Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 1,80 €.

2.      Príspevok podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne školy.

 

Žiaci v ŠKD dodržiavajú pravidlá školského poriadku.

  • Virtuálny cintorín