Hlavný kontrolór mesta

Meno a priezvisko: Ing. Gabriela Staneková
 
Sídlo: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves
Kancelária: č. 7 - utorok a štvrtok : 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

 Kontakt
 
Telefón: +421 52 4180422
 
 Postavenie hlavného kontrolóra
 
1. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov.
2. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta.
3. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej
    činnosti.
4. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri
    hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, kontrola príjmov, výdavkov
    a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania
    všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení
    mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia
    ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
5. Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha mestský úrad, rozpočtové a
    príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť
    a  iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta
    účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa
    osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
6. Hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu
    kontrolnej činnosti,  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu
    záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve, predkladá správu o
    výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, predkladá
    mestskému zastupiteľstvu polročne správu o kontrolnej činnosti, spolupracuje so štátnymi
    orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho
    rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje
    osobitný zákon, je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo a plní
    ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva s hlasom poradným a
    môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
    kontrolnej činnosti a je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť  výsledky kontrol
    poslancom a primátorovi mesta.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

K stiahnutiu

Publikované: 12.1.2011 | Aktualizácia: 9.1.2020
  • Virtuálny cintorín