Investičné akcie realizované mestom v roku 2019

Nádoby na separovaný zber

Február 2019

Obstaranie nádob na separovaný zber

5 000 eur - vlastné zdroje

Stožiare na vlajky

Marec 2019

Obstaranie stožiarov na vlajky pri budove Mestského úrad

 1 230 eur - vlastné zdroje

202001020952320.vchod-msu

Obstaranie tabule na budove Mestského úradu

Rekonštrukcia schodov Mestského úradu

4 574 eur - vlastné zdroje

Apríl 2019

202001310715440.pd-ms

Projektová dokumentácie - rekonštrukcia MŠ

6 240 eur - vlastné zdroje

Lavičky

Nákup mestského mobiliáru (lavičky, betónové koše)

2 292 eur - vlastné zdroje

Máj 2019

Mercedes

Nákup nákladného vozidla s hydraulickou rukou

31 900 eur - vlastné zdroje

202001310716150.pd-kd

Projektová dokumetnácia - Kultúrny dom

7 998 eur - vlastné zdroje

Náter strechy - garáže ZS

Jún 2019

Náter strechy a oprava garážových dverí pri ZS

5 768 eur - vlastné zdroje

VO Tatranská

Výmena led svietiediel VO - ul. Tatranská a Lysá nad Dunajcom

4 769 eur - vlastné zdroje

Náter strechy - garaž 388

Náter strechy a výmena zvodov kotolne ul. Štúrova 388

2 369 eur - vlastné zdroje

Ihrisko Magura

Výstavba detského ihrisko na sídlisku Magura

10 000 eur - dotácia z Úradu vlády SR

570 eur - vlastné zdroje

Júl 2019

Workoutové ihrisko

Výstavba workoutového ihriska v areáli ZŠ

10 000 eur - dotácia z MV SR

 2 600 eur - vlastné zdroje

Knižnica

Maľovanie priestorov knižnice a výmena osvetlenia

5 000 eur - vlastné zdroje

202001310754030.pd-ihrisko

Projektová dokumentácia - multifunkčné ihrisko

1 100 eur - vlastné zdroje

August 2019

MŠ + ZUŠ

Rekonštrukcia a modernizácia MŠ, ZUŠ - výmena radiátorov

11  207 - vlastné zdroje

Rozšírenie kapacity MŠ

Rozšírenie kapacity materskej školy

8 000 eur - vlastné zdroje

Cesta

Cesta - garáže sídlisko Magura

6 819 eur - vlastné zdroje

Náter stlpov VO

Maľovanie stlpov verejného osvetlenia

7 536 eur - vlastné zdroje

September 2019

Projektová dokumentácia

Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácii

4 600 eur - vlastné zdroje

Kotolňa DS

Rekonštrukcia plynovej kotolne - Dom služieb

13 167 eur - vlastné zdroje

201912311021300.ds-lysa-nad-dunajcom

Náter strechy Lysá nad Dunajcom

679 eur - vlastné zdroje

Október 2019

AED

Nákup AED defibrilátora

1 500 eur - vlastné zdroje

201912231054300.vianocna-vyzdoba

Nákup vianočnej výzdoby

6 000 eur - vlastné zdroje

Doplnenie dopravného značenia

5 000 eur - vlastné zdroje

November 2019

201911201610090.kulturny-dom

Výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu

15 000 eur - vlastné zdroje

Multifukčné ihrisko

Výstavba multifukčného ihriska v areáli ZŠ

80 000 eur - MF SR

66 545 - vlastné zdroje

202001031308210.vyrub-stromov

Výrub stromov v meste

3 500 eur - vlastné zdroje

 

December 2019

202001021151340.pd-zberny-dvor-i

Projektová dokumentácia

Separácia odpadov v meste Spišská Stará Ves

3 600 eur - vlastné zdroje

Ostatné aktivity mesta

Terénna sociálna práca:

Mesto Spišská Stará Ves  zamestnáva 1 terénneho soicálneho pracovníka a 1 terénneho pracovníka.

Cieľ terénnej sociálnej práce:
Je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život.Terénna sociálne práca je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovania života, zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.Cieľ je napĺňaný prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov, ktorí  sú zamestnancami spolupracujúcich obcí a MVO a metodicky sú koordinovaní regionálnymi koordinátormi IA MPSVR SR.

 

Opratrovateľská služba:

Mesto Spišská Stará Ves zamestnáva 2 opatrovateľky, pričom sa starajú o 3 klientov.

 Hlavný cieľ opatrovateľskej služby:

 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. osociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
 • zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu,
 • podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek,
 • analýza možnosti a schopnosti obce poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu.
Publikované: 8.11.2019 | Aktualizácia: 2.7.2020
 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies