Mesto získalo dotáciu na vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria

Dlhodobým cieľom tohto projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v okrese Kežmarok, ktorý patrí do kategórie najmenej rozvinutých okresov Slovenska. Aj v našom okrese sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti okresu. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základných strategických dokumentov pre okres Kežmarok. A takým dokumentom je aj regionálna nízkouhlíková (inak povedané energetická) stratégia. A práve hlavnou aktivitou tohto projektu je vypracovanie a následná implementácia tejto energetickej stratégie. Predložený projekt rieši časť územia okresu Kežmarok a bude sa týkať mesta Spišská Stará Ves a ďalších  samospráv okresu.

Na základe tohto projektu a vypracovanej stratégie sa majú vytvoriť podmienky aj pre vznik pracovných príležitostí. A veľmi dôležitou úlohou bude zvyšovanie energetickej gramotnosti obyvateľov ako predpoklad racionálneho energetického správania, ale aj rastu dopytu po novej cieľavedomej regionálnej energetickej politike. Dobrá nízkouhlíková stratégia vypracovaná v aktívnej súčinnosti s lokálnymi partermi (ľuďmi z daného územia) je predpokladom vzniku systematickej regionálnej energetickej politiky, čo by malo byť  jednou z vízii samospráv. Ale to nepôjde bez budovania odborných (ľudských) kapacít v oblasti komunálnej (regionálnej) energetiky, a teda bez vytvárania pozícii komunálnych energetikov, aby sa zabezpečila dlhodobá udržateľnosť takéhoto prístupu k oblasti energetiky.

 

Celkové náklady projektu sú výške 47 460 EUR, pričom 95 % z týchto výdavkov projektu uhradí EÚ a štát, t. j. sumu 45 087 EUR a spolufinancovanie z rozpočtu mesta bude vo výške 2 373 EUR. Projekt sa bude realizovať po dobu 18 mesiacov.

 

Ján Kurňava, Publikované: 8.11.2018 | Zobrazené: 10
  • Virtuálny cintorín