OKTÓBER -mesiac úcty k starším

Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, plné koše jabĺk, ale niekto iný si zas predstaví dažďom rozmočenú zem. Je to len uhol pohľadu. Darmo, pre niekoho je jeseň krásna, pre iného nie. Dve pravdy – ktorá z nich je pravdivejšia?

Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí:,   „Že je taká, akú ju vníma on sám“.       

My však október vnímame ako úctu vzdanú jeseni života. Úctu   k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úctu k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úctu k naším otcom a k naším mamám. K naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Aktív pre občianske záležitosti pri MsÚ v spolupráci so Spojenou školou aj tento rok pripravil spoločenské stretnutie s našimi seniormi, ktoré sa konalo 18. októbra v školskej jedálni a na ktoré bolo pozvaných 169 seniorov nášho mesta vo veku nad 70 rokov. Sme veľmi radi, že každým rokom záujem o toto stretnutie zo strany seniorov stúpa. Prítomných privítala riaditeľka Spojenej školy Mgr. Anna Kromková, za samosprávne orgány sa im prihovoril Peter Minčík – zástupca primátora a prednosta MsÚ Ing. Ján Kurňava predniesol prípitok. Kultúrny program pripravili žiaci Spojenej školy a jej organizačná zložka ZUŠ. Všetci prítomní si pochutnali na výbornom obede, ktorý pripravil kolektív školskej kuchyne ZŠ, za čo im patrí veľké poďakovanie.

      

Prijatie jubilantov a nových občanov mesta

 

Aktív  pre občianske záležitosti pri MsÚ v zmysle svojich stanov sa usiluje o rozširovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov, podporuje sociálno-charitatívnu činnosť so zameraním na starých a osamelých ľudí, usiluje sa o rozvoj kultúrno-spoločenského života v  meste a podporu ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku, k svojmu okoliu a napomáhajúcich upevňovaniu priateľských vzťahov medzi ľuďmi a ich vzájomnému porozumeniu.

Preto 19. 10. 2017 sme v obradnej miestnosti Domu kultúry pekným kultúrnym programom žiakov Spojenej školy a príhovorom poslanca MsZ Ing. Mareka Výrosteka, PhD.,  privítali nových občanov a blahoželali jubilantom mesta.

Publikované: 25.10.2018 | Zobrazené: 11
  • Virtuálny cintorín