Poskytovanie dotácií na stravu v školských jedálňach sa mení

V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudli účinnosť od  1. júla 2022,  sa  menia podmienky poskytovania dotácií na stravu v  školskom roku 2022/2023   v materských aj základných školách. Okruh detí, ktoré budú mať po novom na dotovanú stravu nárok, sa zužuje. Kto má nárok na dotované stravovanie?

Podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na stravu

-          na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov, teda „deti bez daňového bonusu“. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením. 

V nadväznosti na uvedené od 1.7. 2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí:

-          deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu. V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c zákona o dotáciách nie je možný.

 

-          deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne).

V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

 

Vzhľadom na uvedené od 1. 7. 2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 1. 7. 2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách 

od  1.  7. 2022  preukazuje  rodič  dieťaťa  vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe).

Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny (v prílohe).

 

Ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový   bonus,  je   povinný  o  uvedenom  zriaďovateľa  bezodkladne  informovať,   nakoľko

v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

 

Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

 

Nové  čestné  vyhlásenia  o neuplatnení si daňového bonusu je potrebné predložiť do 9. augusta 2022 žiadateľovi o dotáciu, ktorým je Mesto Spišská Stará Ves, a to  odd. sociálnych vecí, p. Jurkovičovej, alebo do podateľne MsÚ.  (vzor v prílohe).

Rovnako do tohto termínu je potrebné predložiť aj iné doklady potvrdzujúce nárok na dotované obedy v školách – doklad o prepočte príjmu v závislosti od výšky životného minima, právoplatné rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi.

 

 

 

K stiahnutiu

Publikované: 5.8.2022 | Zobrazené: 224
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies