Pribudli nové nádoby a miesta na separovaný zber odpadu

 Mesto Spišská Stará Ves za účelom skvalitnenia života v našom meste a zlepšenia odpadového hospodárstva zakúpilo nové nádoby na separovaný zber a tiež bolo zrealizované nové značenie jednotlivých nádob určených na separovaný zber. Tým vznikli v našom meste nové miesta a pribudli nové nádoby na triedený odpad na pôvodných miestach.:

Ø  na ul.  Štúrovej – horné sídlisko, pribudla modrá nádoba na papier

Ø  na sídlisku Magura pribudla modrá nádoba na papier 

Ø  na ul. SNP oproti rodinného domu č. 84/163 pribudla červená nádoba na kov

Ø  na ul. Jesenského oproti hasičskej zbrojnici pribudla červená nádoba na kov  

Nové miesta vznikli:

Ø  na ul. Tatranskej pri rodinnom dome č. 272/17  sú umiestnené dve nádoby - zelená na skložltá na plasty

Ø  na ul. Jesenského pri rodinnom dome č. 345/27 sú taktiež umiestnené dve nádoby -  zelená na sklo žltá na plasty

Separovaný zber odpadu je zber oddelených zložiek odpadov. Cieľom separovania čiže triedenia odpadu je:

Ø  dosiahnutie recyklácie alebo opätovného používania vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu  

Ø  výrazne sa znižuje množstvo komunálneho odpadu

Ø  znižujú sa náklady na dovoz a uloženie netriedeného odpadu

Ø  prispieva sa tak k čistejšiemu životnému prostrediu

 

Mesto vyzýva všetkých občanov, aby odpad separovali a takto prispeli k zlepšeniu životného prostredia a zároveň ďakuje všetkým, ktorí zodpovedne pristupujú k separovaniu odpadu.

 

Publikované: 12.4.2018 | Zobrazené: 37
  • Virtuálny cintorín