Poskytovanie dotácií na stravu v školských jedálňach

V súvislosti s poskytnutím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024 v súlade so zákonom o dotáciách je zriaďovateľ školských zariadení povinný predložiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) do 10. 8. 2024 aktualizované zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu.

 

      V prípade detí navštevujúcich ZŠ a posledný ročník MŠ je možné dotáciu na stravu poskytnúť len za splnenia podmienky v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, ktorou je, že rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada zriaďovateľa školy, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa. Žiadame preto rodičov detí -  v MŠ o žiakov posledného ročníka, v ZŠ o  všetkých aby najneskôr do 5. 8.  2024 odovzdali Mestu Spišská Stará Ves „návratku“ – vzor je prílohe.

 

Zriaďovateľ školy musí mať jednoznačné preukazané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal v novom školskom roku 2024/2025 o poskytnutie dotácie na stravu.

  

Ak  zo  strany  rodičov nebude vyjadrený záujem o poskytnutie dotácie na stravu do 5. 8. 2024, nebude na  dieťa možné poskytnúť dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu dodatočne nepožiadajú. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné kedykoľvek odvolať.

V prípade mladších detí v MŠ  z rodiny, ktorá je v hmotnej núdzi alebo v  životnom minime je nevyhnutné túto skutočnosť preukázať a odovzdať najneskôr do 5. 8. 2024 zriaďovateľovi , t. j.  Mestu Spišská Stará Ves potvrdenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi alebo o životnom minime.   

 

       Všetky informácie v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu, vrátane tlačív - návratka, formuláre na posúdenie príjmu pre slovenské deti, ako aj deti z Ukrajiny sú  zverejnené webovom sídle ústredia:

 

Dotácie pre deti na stravu a školské potreby > ÚPSVaR (gov.sk)

Informácia k poskytnutiu preddavku dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2024 do 31.12.2024 > ÚPSVaR (gov.sk)

Dotácie pre deti > ÚPSVaR (gov.sk)

K stiahnutiu

Publikované: 10.6.2024 | Zobrazené: 120
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies