Úspešná realizácia nadstavby a prístavby v Zariadení sociálnych služieb Jasoň.

Dňa 31.01.2019 sa uskutočnila slávnosť otvorenia nových priestorov v objekte Zariadenia sociálnych služieb Jasoň. Pozvanie na túto akciu prijali predseda Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milan Majerský, PhD., vedúci kancelárie predsedu PSK PaedDr. Marek Cimbala, PhD., vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Ing. Pavel Slaninka, vedúci oddelenia financovania a registrácie na Odbore sociálnych vecí a rodiny Mgr. Viktor Guman, poslanec PSK za okres Kežmarok MUDr. Ján Hencel, MSc., primátor mesta Spišská Stará Ves Ing. Ján Kurňava, riaditeľka spojenej školy Mgr. Anna Kromková, predseda predstavenstva Zastrova a.s. Ing. Peter Výrostek a výkonný riaditeľ Ing. Miloš Strmenský, starosta obce Malá Franková Bc. Milan Kalafut, p. dekan Pavol Garaj a p. kaplán Štefan Bocko, stavebný dozor Stanislav Šivčo a ostatní prítomní. Celá slávnosť sa niesla v radostnej atmosfére a slová vďaky sa v príhovoroch spomínali asi najviac. Aj touto formou vyjadrujeme úprimné poďakovanie v prvom rade Bohu za požehnanie síl a darov, ktoré nám každý deň v plnosti udeľuje, ďalej Prešovskému samosprávnemu kraju nášmu zriaďovateľovi, sponzorom, osobám, ktoré stáli pri zrode myšlienky zlepšiť prevádzkové podmienky a celkový štandard poskytovaných sociálnych služieb, realizátorovi stavby a jeho  pracovníkom, stavebnému dozoru, personálu a prijímateľom sociálnych služieb za trpezlivosť pri znášaní hluku, za pracovné nasadenie a elán, ktoré zamestnancom aj za značne sťažených podmienok počas výstavby vôbec nechýbali. Veľká vďaka patrí aj poslancom PSK, mestu Spišská Stará Ves, pánovi dekanovi a pánovi kaplánovi za modlitby, za podporu, rady a pomoc, ktorú nám všetci vyššie zmienení v plnosti preukázali. Záujem o poskytované sociálne služby v Zariadení sociálnych služieb Jasoň sa stretáva s pozitívnym ohlasom. Teší nás, že prijímatelia sociálnych služieb majú vytvorené výborné podmienky na dôstojný život. Stále máme pred sebou méty, ktoré by sme chceli dosiahnuť a tieto profesionálne ciele nás motivujú ísť ďalej, ďalej pri napĺňaní poslania slúžiť národu a ľuďom, ktorých nám Boh zveril do starostlivosti.

             

 

                                                                                                              Autor: PhDr. Viera Pasterová, PhD.

riaditeľka ZSS Jasoň

Publikované: 9.2.2019 | Aktualizácia: 9.2.2019 | Zobrazené: 326
  • Virtuálny cintorín