Výzva vlastníkom na údržbu (kosenie) pozemkov

Mesto Spišská Stará Ves upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.

Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia:

 • § 3 ods. 1 písm.b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.


Týmto Mesto Spišská Stará Ves žiada vlastníkov, nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaného zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2 x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Mesto Spišská Stará Ves zároveň upozorňuje na skutočnosť, že zo strany Okresného úradu Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení. 

Podľa § 25 ods. 1 písm. a), b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto:

 • písm. a) - nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie
 • písm. b) - spôsobil svojou činnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.


V prípade zistenia porušenia zákona, budú udelené finančné sankcie (do výšky 330 €).

Podľa § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166 € do 33200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

V zastavanom území mesta rieši vec príslušný mestský úrad. V prípade potreby bude vec riešená okresným úradom, ako príslušným orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Ak pôjde o sústavné obťažovanie z pozemku trvale zamoreného burinami, vec bude riešená súdnou cestou.

                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Ján Kurňava, primátor mesta
                                                

Publikované: 2.6.2021 | Aktualizácia: 9.6.2021 | Zobrazené: 169
 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.podtatranske-noviny.sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín