Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Stará Ves

 
Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2 : Energetika
Opatrenie 2.2 : Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Výzva - kód Výzvy : KaHR-22VS-1501
Kód Projektu : 25120221129
Miesto realizácie projektu : Spišská Stará Ves
Celkové náklady projektu :  116 038,16  EUR
Celkové oprávnené výdavky :  111 077,86 EUR
z toho NFP : 102 762,32  EUR 
spolufinancovanie prijimateľa :13 275,84 EUR

Hlavný cieľ projektu : Modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Stará Ves

Implementáciou tohto projektu sa kvalitatívne zmenia podmienky fungovania existujúcej sústavy verejného osvetlenia.
Špecifickým cieľom projektu je rekonštrukcia  súčasného verejného osvetlenia, čím sa docieli rovnomernosť osvetlenia mesta a energetická a finančná efektívnosť.
Zvýši sa tým kultúra života a bezpečnosť občanov v obci. Rovnako sa dosiahne úspora nákladov na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia a to napriek tomu,
že po modernizácii sa z vyššie uvedených dôvodov zvýši celkový počet svietidiel verejného osvetlenia v meste.
Táto úspora sa dosiahne tým, že navrhované svietidlá a svetelné zdroje sú moderné výrobky s vysokou účinnosťou (nulové svetelné emisie, nízky príkon, vysoká svietivosť, dlhá životnosť a pod.).
Zvýšením kvality a rovnomernosti osvetlenia komunikácií sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky, zlepší sa viditeľnosť pre kamerové systémy, čím dôjde k zvýšeniu pasívnej bezpečnosti občanov a ochrane ich majetku.


Aktivity:
1. Demontáž starých a montáž nových svietidiel.
2. Dodávka materiálov a tovarov.
3. Vypracovanie revíznej správy a uvedenie VO do prevádzky.

  • Virtuálny cintorín