Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011

Druhý realizačný projekt (ďalej 2. RP) Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011 je naplnením bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 744/2010 zo dňa 27.10. 2010. Financovanie druhého realizačného projektu je zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a Európskeho sociálneho fondu, spravovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Revitalizácia poškodených častí krajiny v rámci 2. RP vytvára príležitosť zamestnať viac ako 3500 uchádzačov o zamestnanie priamo z obcí. Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na rok 2011 (ďalej 1. RP) potvrdil, že vytvorením podmienok vzniku pracovných príležitostí priamo v obciach je možné významne pokročiť v revitalizácii poškodených častí krajiny a tým zmierniť riziká povodní, sucha i klimatickej zmeny. Preto aj zámerom 2.RP je vytvoriť podmienky pre vznik 4200 sezónnych pracovných príležitostí v ďalších takmer 350 obciach Slovenska.

Cieľ druhého realizačného projektu

Cieľom 2. RP je zrealizovať projekty revitalizácie krajiny v poškodených častiach lesnej, poľnohospodárskej a urbánnej krajiny, ktoré zvýšia jednorazové cyklické zadržanie a zdržanie min. 3,5 mil. m3 dažďovej vody a tým sa prispeje k eliminácii povodňových rizík, naštartuje sa proces obnovy poškodených častí krajiny i vodných zdrojov s ozdravovaním klímy v tých lokalitách, kde sa budú realizovať revitalizačné opatrenia.

  • Virtuálny cintorín