Spoločný turistický priestor Spiša

201401301440070.spisss

Spoločný turistický priestor Spiša- prezentácia

201508031430080.web

201508031430080.web

 

„WSPÓLNY SPISKI OBSZAR TURYSTYCZNY”

„SPOLOČNÝ TURISTICKÝ PRIESTOR SPIŠA”

 

Mesto Spišská Stará Ves v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL –SK 2007 – 2013, prioritná os 2 Sociálny a ekonomický rozvoj, oblasť podpory 1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu,  ako Vedúci partner podalo 29. marca 2010 žiadosť o finančný príspevok formou projektu pod názvom Spoločný turistický priestor Spiša, ktorú Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 rozhodnutím č. 3 zo dňa 15. 12. 2010 schválil. Partnermi v tomto projekte sú Obec Osturňa a Gmina Lapsze Nizne. Celková výška požadovanej dotácie je 763473,88 €, finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) je vo výške 547687,68 €.  Pre Mesto Spišská Stará Ves je výška požadovanej dotácie 172518,78 €, z čoho spolufinancovanie mesta predstavuje 8625,94 €, čo je 5% celkových nákladov. Pred podpisom zmluvy sa museli vyriešiť dlhotrvajúce problémy spočívajúce v rozdielnom posudzovaní konfliktu so štátnou pomocou. Zmluva bola podpísaná 8. 1. 2014, teda viac ako tri roky od schválenia žiadosti. Zmluvu s Ministerstvom regionálneho rozvoja Poľskej republiky podpísal v Krakove Ing. Jozef Harabin, ako vedúci partner.

Projektoví partneri 12. januára 2012 podpísali Partnerskú zmluvu a 10. 01. 2014 sa zišli na prvom pracovnom stretnutí v rámci implementácie projektu č. WTSL.02.01.00-84-170/10 s názvom Spoločný turistický priestor Spiša Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko  - Slovenská republika 2007-2013.

Cieľom projektu je spojenie spoločnej turistickej ponuky, ktorá sa opiera o spoločné predsavzatia zamerané smerom na turistickú infraštruktúru prihraničného územia Slovenska a Poľska a to v týchto bodoch:

 1. Zlepšenie kvality turistickej infraštruktúry v prihraničnom regióne Spiša.
 2. Vytvorenie nových turistických produktov a služieb v prihraničnom regióne Spiša.
 3. Posilnenie informatizácie spoločnosti prostredníctvom zriadenia verejne prístupných bodov internetu.
 4. Posilnenie konkurencieschopnosti regiónu v oblasti cestovného ruchu. 

Mesto Spišská Stará Ves v rámci implementácie projektu má naplánované tieto aktivity: zriadenie Zamagurského turisticko-konferenčného centra, čo znamená modernizáciu časti kultúrneho domu a nákup zariadenia, čím sa pretvorí na moderné centrum slúžiace návštevníkom i turistom. Jeho konferenčné priestory budú k dispozícii organizáciám pôsobiacim v oblasti turizmu, či v iných socio-ekonomických oblastiach. Zriadenie verejného Wifi bodu, čiže zriadenie verejného internetového spotu, ktorý budú môcť využívať ako návštevníci a turisti, tak aj domáci obyvatelia mesta Spišská Stará Ves.

 

Fotodokumentácia

Projektoví partneri:

Súvisiace odkazy

 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies