Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria

 Nízkouhlíkové stratégie potvrdili nevyhnutnosť cieľavedomej koordinácie regionálnej energetiky, a to z viacerých dôvodov:

 1. Ambiciózne národné energetické a klimatické ciele SR sa nedajú splniť bez účinnej regionálnej koordinácie energetiky a realizácie dobrých projektov na lokálnej úrovni.
 2. Nekoordinovaná energetika vedie k vysokej energetickej náročnosti a brzdí regionálny rozvoj.
 3. Závislosť miestnej a regionálnej energetiky od dovozu palív a energie spôsobuje masívny a trvalý únik kapitálu z regiónov.
 4. Ekologicky citlivé využívanie nefosílnych obnoviteľných zdrojov je príležitosťou k decentralizácii energetiky a tvorbe pracovných miest a miestnych príjmov.
 5. Zníženie energetickej náročnosti (t.j. optimalizácia energetickej potreby) je predpokladom dosiahnutia energetickej sebestačnosti a stability regiónov.

Koordinácia regionálnej energetiky nemôže byť efektívna bez primeraných kapacít (personálnych, vedomostných, technických aj finančných. Preto je dôležité, že do prípravy pilotných nízkouhlíkových stratégií boli zapojení miestni pracovníci, ktorých skúsenosti, informácie, údaje a vytvorené kontakty ostanú v regióne aj po skončení projektu a budú k dispozícii všetkým aktérom regionálneho rozvoja, najmä samosprávam.

Aj keď nízkouhlíkové stratégie nie sú právne záväzné a ich plnenie nie je vynútiteľné, poskytujú výborný základ pre budúci cieľavedomý postup v regióne. Samosprávam prinášajú rozsiahlu pasportizáciu budov aj dopravy a seriózny prehľad o potenciáli úspor aj o využiteľných obnoviteľných zdrojoch. Obsahujú priority, na ktoré by sa mali sústrediť budúce investičné zámery samospráv. Stratégie však budú mať zmysel iba vtedy, ak sa budú pravidelne aktualizovať a ak sa stanú jedným z podkladov pre rozhodovanie samospráv (napr. pri tvorbe rozpočtov). Preto je potrebné vytvoriť pre regionálnu energetiku osobitné a stále kapacity.

V programovom období 2021 -2027 sa pripravuje dlhodobá podporná schéma pre tzv. regionálne centrá udržateľnej energetiky. Ich poslaním bude energetické plánovanie a koordinácia s cieľom znižovať energetickú náročnosť, systematicky využívať dostupné obnoviteľné zdroje a posilňovať energetickú sebestačnosť regiónov. Regióny, ktoré sa rozhodnú vytvoriť takéto centrá, si tým vybudujú vlastné odborné kapacity pre energetiku a vlastný energetický informačný systém s aktuálnymi a dôležitými databázami. Zbaví ich to závislosti od komerčných konzultantov. Nízkouhlíkové stratégie a postup, akým boli pripravené, môžu regiónu otvoriť cestu k takejto podpore.


Hlavné zistenia a závery z nízkohlíkových stratégií (stručný prehľad): 

 Región Zamagurie

 Región Predmagurie

K stiahnutiu

202002060733350.nizkouhlikova-strategia-plagat-oprava

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Stará Ves projekt „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria“ na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/Q877 bola podpísaná dňa 20.5.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 31.5.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 1.6.2019.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v spádovej oblasti Zamaguria a Predmaguria, ktoré patria do kategórie najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. V regióne sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základného strategického dokumentu a to regionálnej nízkouhlíkovej (inak povedané energetickej) stratégie pre spádovú oblasť Zamaguria a Predmaguria.

 

Aktivity projektu:

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť Zamaguria a Predmaguria. Zámerom projektu je vypracovanie a následná implementácia regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Predložený projekt sa týka mesta Spišská Stará Ves a ďalších 22 samospráv spádovej oblasti.

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 16 mesiacov

Výška nenávratného finančného príspevku: 42 807,00 €

Publikované: 28.1.2020 | Aktualizácia: 15.1.2021
 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies