Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou schválilo mestu Spišská Stará Ves projekt „Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria“ na ktorý získalo podporu zo zdrojov Európskej únie a to prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os: 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.

Špecifický cieľ: 4.4.1 – Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC441-2018-39/Q877 bola podpísaná dňa 20.5.2019, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 31.5.2019, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 1.6.2019.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je prispieť k vzniku koordinovanej energetickej politiky samospráv v spádovej oblasti Zamaguria a Predmaguria, ktoré patria do kategórie najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. V regióne sú zjavné negatívne dôsledky živelného vývoja energetiky, vysokej energetickej náročnosti, nevyužívania potenciálu obnoviteľných energetických zdrojov, nedostatočného zvyšovania miery energetickej sebestačnosti. Dôležitým krokom v tomto smere je vypracovanie základného strategického dokumentu a to regionálnej nízkouhlíkovej (inak povedané energetickej) stratégie pre spádovú oblasť Zamaguria a Predmaguria.

 

Aktivity projektu:

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť Zamaguria a Predmaguria. Zámerom projektu je vypracovanie a následná implementácia regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Predložený projekt sa týka mesta Spišská Stará Ves a ďalších 22 samospráv spádovej oblasti.

 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 08/2019 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 16 mesiacov

Výška nenávratného finančného príspevku: 42 807,00 €

Publikované: 28.1.2020 | Aktualizácia: 6.2.2020
  • Virtuálny cintorín