Zvýšenie kapacity Materskej školy Spišská Stará Ves

202109201203060.ms

Prijímateľ: Mesto Spišská Stará Ves

Nenávratný finančný príspevok: 234 080,00 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ: 209 440,00 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

 

CIEĽ PROJEKTU: Vytvorenie novej kapacity v materskej škole, ktoré vyplynuli z nedostatku miest na umiestnenie detí predškolského veku a vytvorenie adekvátneho priestoru na poskytovanie kvalitného predprimarného vzdelávania a ďalších aktivít na rozvoj vzdelávacích a súvisiacich aktivít.

OPIS PROJEKTU: Realizácia hlavných aktivít: HA1: Rekonštrukcia objektu materskej školy v Spišskej Starej Vsi (rekonštrukcia hospodárskej časti a časti – bloku, v ktorom vznikne nová trieda) a HA2: Obstaranie materiálno-technického vybavenie pre materskú školu v Spišskej Starej Vsi  a zároveň podporných aktivít. Realizáciou aktivít sa vytvorí priestor pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania detí. Zrekonštruovaná Materská škola Spišská Stará Ves ako základňa predprimárneho vzdelávania vytvorí miesto prirodzeného rozvíjania a zároveň bude príkladom ľudského spoločenstva s otvoreným priestorom pre stretávanie sa. Umožní začleniť sa do sociálnej skupiny a zvládnuť sociálne prijateľné pravidlá správania. V neposlednom rade sa vytvorí priestor pre profesionálnu podporu v nadobúdaní kľúčových kompetencií dieťaťa a na vytváranie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí

 

Tento projekt je podporený z „Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

 

  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín