Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Spišská Stará Ves

202201251024000.osii

Ciele projektu:                      

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Špecifické ciele:

 • podpora rozvoja opatrovateľskej služby v meste za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení sociálnych služieb,
 • podpora komunitnej starostlivosti,
 • zotrvanie klienta sociálnych služieb, čo najdlhšiu dobu v domácom prostredí v rodine a komunite,
 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva (deti a fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorom, osoby postihnuté sociálnym vylúčením),
 • udržanie pracovných miest opatrovateliek a tým podporiť zamestnanosť v meste.

.

Hlavná aktivita projektu:         

Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí kvalifikovanou opatrovateľkou (zamestnancom mesta) pre občanov podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú s mestom Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na   sociálnu službu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 www.employment.gov.sk  www.ludskezdroje.gov.sk

Publikované: 25.1.2022 | Aktualizácia: 25.1.2022
 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies