Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín.

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný orgán na základe príslušnosti obce pri výrube určenej Okresným úradom Kežmarok (OU-KK-OSZP/2014/012467-2/Tp) podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, týmto upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub 14 ks drevín v Meste Spišská Belá na pozemkoch parc. č. KN”C” 16737 a 6154/8 v k. ú. Spišská Belá v zmysle prílohy.

K stiahnutiu

Publikované: 5.2.2019 | Zobrazené: 159
  • Virtuálny cintorín