Oznámenie o záverečnom stanovisku „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020“.

V súlade s ust. §14 ods.5 zákona SNR č.24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zákonom stanovenej lehote oznamujeme verejnosti ,

že záverečná správa z posúdenia strategického dokumentu  „Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky  2016-2020“, je zverejnený na webovom sídle Ministerstva ŽP SR 

 http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 Možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese:

 OÚ Prešov,  

odbor starostlivosti o životné prostredie 

Námestie mieru č.3 

081 92 Prešov

 

Kontakt:

  -          v pracovných dňoch a hodinách  na OÚ v Prešove, odbor starostlivosti o ŽP 

-          tel. 051/708 22 19   e-mail: alena.sekerakova@minv.sk

 

Publikované: 22.9.2018 | Zobrazené: 79
  • Virtuálny cintorín